Bài tập phát triển thể chất

Thể dục: Đi theo hiệu lệnh.
                 Đi trong đường hẹp về nhà