Chữ cái

Làm quen với chữ cái
Ôn số lượng 3, 4.
Làm quen với chữ cái: o, ô, ơ.