Thơ

Bé cùng học thơ
CHỔI NGOAN Sáng ra chổi đã quyét nhà Đến chiều chổi lại theo bà quyét sân Ước gì bé lớn thật nhanh Để bé cùng chổi quyét sân đỡ bà                       Vũ Thị Minh Tâm
Trang  1 2 3   Next