GIỚI THIỆU VỀ BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MÂM NON PHƯƠNG ANH

1. Hiệu trưởng:

 

 

 Hiệu trưởng Hoàng Thị Kim Tuyến

 

 

 

Họ và tên: Hoàng Thị Kim Tuyến

Chức vụ: Hiệu trưởng

Thâm niên công tác: 18 năm

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ học vấn:  Đại học sư phạm chuyên ngành giáo dục mầm non.

Thành tích cá nhân: Nhiều năm là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

 

2. Phó Hiệu trưởng:

 

Phó HT Đỗ Thị Nguyệt

 

Họ và tên: Đỗ Thị Nguyệt

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Thâm niên công tác: 12 năm

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ học vấn: Đại học sư phạm chuyên ngành giáo dục mầm non.

Thành tích cá nhân: Nhiều năm đạt giáo viên giỏi cấp thành phố.

 

Ngày đăng: 13/06/2022