Công nhận bằng cấp

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CHỨNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

PHONG TRÀO THI ĐUA DẠY TỐT HỌC TỐT & XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH

XÂY DỰNG CƠ QUAN DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA